Aubrey N.'s review of Khoa Hoc Hanh Chinh Nhan Su Le Anh

Khoa Hoc Hanh Chinh Nhan Su Le Anh

         
Customer Reviews & Ratings
Review Posted 4/12/2024
. 2
. 0
Giáo Viên Tâm Huyết
Được bạn bè giới thiệu và đã học 1 khóa ở Lê Ánh, đang đk học thêm khóa thứ 2,Cô Ngần dạy rất dễ hiểu và tâm huyết.
 
 
 
Was this review helpful? (0)
Send Message to Reviewer
Report abuse
How To edit your review
 
Additional Business Information
Hours   Phone   (510) 737-3533 Address   66 Fairmount Ave
Oakland, CA 94601
Website   https://leanhhr.com/ Email   tuyensinh@leanhhr.com
Contact   New Contact Other  
 
 
 
© Copyright 2017 TrustLink All Rights Reserved.